PIC-4

PIC-5

PIC-6


PIC-4 эрчимжүүлсэн хичээлийн хөтөлбөр 4

Энэ сургалт нь сурагчдыг сурах таатай орчинд англи хэлийг эрчимтэй сурахад зориулагдсан болно.
Ганцаарчилсан 4 цаг, 3 групп хичээл болон нэг premium ангитай.
Сурагчид өдөр бүр бие даан суралцах цагтаа оролцож, үгсийн сангаас өдөр бүр тест хийлгэх үүрэгтэй.
Түвшин
1-9-р түвшинтэй /анхан шатнаас ахисан шат хүртэл/
Хичээлийн хуваарь
ганцаарчилсан анги 4 цаг /G,R,L,S,/, 1*4 2 цаг, 1*8 1 цаг, 1 цаг premium анги, заавал суралцах 2,5 цаг, өдөр бүр 0.5 цаг үгсийн сангийн тест, бямба гаригийн анги 2 цаг.
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 42 цаг
Түвшний удирдамж
4 долоо хоног бүр анхан шатнаас дээш
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, 4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
12 долоо хоногоос дээш
Насны хязгаар
15-аас дээш
Оюутны хотхон
1-р кампус. 2-р кампус .
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)

PIC-5 эрчимжүүлсэн англи хэл 5

Энэ сургалтын зорилго нь сурагчдыг илүү хурдан ярьдаг болгоход чиглэсэн.
Үүний тусламжтайгаар сурагчид зургаагаас найман багштай хамт сурч, өдөрт дөрвөн цаг ярианы хичээл хийх боломжтой. Энэ нь сурагчдын ярианы чадварыг хөгжүүлэхэд илүү үр дүнтэй байх болно.
Анхан шат : Энэ түвшний хүмүүс зөвхөн үндсэн ярианы англи хэлийг ашиглах бөгөөд тэдэнд илүү их дадлага хэрэгтэй. Яриа сайжруулах сургалтанд хамрагдсанаар өдөрт ганцаарчилсан 5 цагийн хичээллэх бөгөөд гурван цагийг ярихад зориулдаг. Энэ нь богино хугацаанд сурагчдын ярианы чадварыг хөгжүүлэх болно.

Дундаж түвшин :
Энэ түвшинд орох оюутнуудын хамгийн ихдээ 600-аас дээш TOEIC оноогоор түвшин үзэгдэл, хэлний үгийн түвшин нь дээд. Харин, олон залуу нар ихэвчлэн англи хэл дээр ярих үедээ илтгэл анхаарлаа алга байна. Энэ хичээл нь тэднийг яриа нээх мэт хэлний мэдлэгээс зохицуулах боломжийг олгодог бөгөөд хурдан хугацаанд тэд хэлнийг гарын үсэгтэй харилцахдоо итгэлтэй болохыг дэмждэг.
Ахисан түвшин : Энэ түвшний сурагчид англи хэлний үгсийн сан болон дүрмийн гүнзгий мэдлэгтэй байна. Энэ түвшний хүмүүсийн ярианы чадвар сайн байх бөгөөд эрдэм шинжилгээ, нийгмийн болон бизнесийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад туслана. Энэ түвшний хүмүүс хурал, семинарт үг хэлэх, илгэлт тавих бизнес уулзалт хийх чадвартай болно.
Түвшин
1-9-р түвшинтэй /анхан шатнаас ахисан шат хүртэл/
Хичээллэх хуваарь
Ганцаарчилсан анги 5 цаг /2S/L/G&W or R/, 1*4 2 цаг, 1*8 1 цаг, premium class 1 цаг
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 42 цаг
Түвшний удирдамж
4 долоо хоног бүр анхан шатнаас дээш
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, 4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
1 долоо хоногоос дээш
Насны доод хязгаар
15-аас дээш
Оюутны хотхон
1-р кампус. 2-р кампус ./
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)

PIC-6 эрчимжүүлсэн англи хэл 6


PIC-6 нь 1:1 хичээлийн орчны ажиллагаатай олон сурагчидад хамгийн сайн зорилго, хэлний санаа амарсаатай байгааг нэмэгдүүлнэ. Энэ курс нь сурагчидад шалгалтын 6 1:1 хичээл, 1:8 хичээл, 1 Premium хичээл өгдөг. Сурагчид нь өөрөөсөө өөрөө танихгүй унших цагийг хуваарилахыг хүсч, өөрөө өдрийн цагийн хэлний сургалтын тест авахад заавал оролцохыг хүсч байна.
Анхан шат : Энэ түвшний хүмүүс зөвхөн үндсэн ярианы англи хэлийг ашиглах бөгөөд тэдэнд илүү их дадлага хэрэгтэй. Яриа сайжруулах сургалтанд хамрагдсанаар өдөрт ганцаарчилсан 5 цагийн хичээллэх бөгөөд гурван цагийг ярихад зориулдаг. Энэ нь богино хугацаанд сурагчдын ярианы чадварыг хөгжүүлэх болно.

Дундаж түвшин
 : Энэ түвшинд орох оюутнуудын хамгийн ихдээ 600-аас дээш TOEIC оноогоор түвшин үзэгдэл, хэлний үгийн түвшин нь дээд. Харин, олон залуу нар ихэвчлэн англи хэл дээр ярих үедээ илтгэл анхаарлаа алга байна. Энэ хичээл нь тэднийг яриа нээх мэт хэлний мэдлэгээс зохицуулах боломжийг олгодог бөгөөд хурдан хугацаанд тэд хэлнийг гарын үсэгтэй харилцахдоо итгэлтэй болохыг дэмждэг.
Ахисан түвшин : Энэ түвшний сурагчид англи хэлний үгсийн сан болон дүрмийн гүнзгий мэдлэгтэй байна. Энэ түвшний хүмүүсийн ярианы чадвар сайн байх бөгөөд эрдэм шинжилгээ, нийгмийн болон бизнесийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад туслана. Энэ түвшний хүмүүс хурал, семинарт үг хэлэх, илгэлт тавих бизнес уулзалт хийх чадвартай болно.
Түвшин
1-9-р түвшинтэй /анхан шатнаас ахисан шат хүртэл/
Хичээллэх хуваарь
Ганцаарчилсан анги 6 цаг /2S/L/G&W&R/, 1*8 1 цаг, premium class 1 цаг
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 42 цаг
Түвшний удирдамж
4 долоо хоног бүр анхан шатнаас дээш
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, 4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
1 долоо хоногоос дээш
Насны доод хязгаар
15-аас дээш
Оюутны хотхон
1-р кампус. 2-р кампус .
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)