English Fella-гийн дүрэм, журам


2 оюутны хотхон хоёулаа


1-р оюутны хотхон


2-р оюутаны хотхон