Сургалтын төлбөрийг тооцоолох


Хэрэв та сургалтын төлбөрийг хойшлуулахаар бол суралцах зөвшөөрлийн төлбөр 6500 пессо нэмж төлнө.
Хэрэглээний зардал: 4 долоо хоногт хүн бүр 1500 пессо төлнө.
Air Conditioning төлбөр: 1KW 20 пессо /өрөөнд байгаа хүн бүр төлнө/
Виза сунгах төлбөрийг төлнө.